Cách triển khai blog Jekyll với Git
Jekyll là một công cụ tạo các trang HTML tĩnh từ folder file Markdown. Điều này là thuận lợi vì trang web kết quả là nhanh, di động và dễ dàng cho các server như nginx phục vụ đồng thời cho nhiều user mà không cần dùng đến bộ nhớ đệm.
2013-09-12
... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 139 Show 2561 - 2580 of 2766