Thứ sáu, 29/03/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 12.10


Bước 1 - Quay server Ubuntu 12.10 x64 và thêm bộ nhớ SWAP

Để thêm 2GB bộ nhớ SWAP trên server này:

dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=2097152
mkswap /swap && chown root. /swap && chmod 0600 /swap && swapon /swap
echo /swap swap swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
echo vm.swappiness = 0 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

Bước 2 - Cài đặt Gói trên Server Giám sát

apt-get install -y nagios3 nagios-nrpe-plugin
usermod -a -G nagios www-data
chmod -R g+x /var/lib/nagios3/
sed -i 's/check_external_commands=0/check_external_commands=1/g' /etc/nagios3/nagios.cfg

Bạn sẽ được yêu cầu nhập password root MySQL, ta đã chọn "PassWord", bạn nên thay đổi nó thành thứ gì đó mạnh hơn.

Bước 3 - Đặt password bảo vệ

Đặt password bảng quản trị Nagios:

htpasswd -c /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin
service nagios3 restart && service apache2 restart

Đảm bảo giữ tên user này là "nagiosadmin" - nếu không, bạn sẽ phải thay đổi /etc/nagios3/cgi.cfg và xác định lại administrator được ủy quyền.

Đến đây bạn có thể chuyển đến console Nagios của server nước của bạn tại http: // IP / nagios3 (http://198.211.117.129/nagios3/ cho ví dụ của ta ):

Bạn sẽ được yêu cầu nhập password mà bạn đã chỉ định ở Bước 3.

Như bạn thấy , ta không có bất kỳ server nào hiện đang được theo dõi, vì vậy hãy cài đặt tiếp theo.

Bước 4 - Cài đặt NRPE trên client

Bây giờ ta nên thêm các server của ta sẽ được giám sát bởi Nagios. Ví dụ: ta sẽ cài đặt giám sát cho cloudads.tk (198.211.117.101), cũng chạy Ubuntu 12.10.

Từ các cổng công cộng, ta có thể giám sát ping, bất kỳ cổng nào đang mở như web server , server e-mail, v.v.

Đối với các dịch vụ nội bộ đang lắng nghe trên localhost, chẳng hạn như MySQL, memcached, dịch vụ hệ thống, ta cần sử dụng NRPE.

Bước 4 - Cài đặt NRPE trên Máy khách

apt-get install -y nagios-plugins nagios-nrpe-server

Bước tiếp theo này là nơi bạn có thể chỉ định bất kỳ lệnh thủ công nào mà server Giám sát có thể gửi qua NRPE đến các client này.

Đảm bảo thay đổi allow_hosts thành các giá trị của bạn .

Chỉnh sửa /etc/nagios/nrpe.cfg
log_facility=daemon
pid_file=/var/run/nagios/nrpe.pid
server_port=5666
nrpe_user=nagios
nrpe_group=nagios
allowed_hosts=198.211.117.129
dont_blame_nrpe=1
debug=0
command_timeout=60
connection_timeout=300
include=/etc/nagios/nrpe_local.cfg
include_dir=/etc/nagios/nrpe.d/

command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/vda
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200

Ghi chú:

Trong check_disk ở trên, phân vùng đang được kiểm tra là / dev / vda - đảm bảo server của bạn có cùng phân vùng bằng cách chạy df -h /

Bạn cũng có thể sửa đổi thời điểm kích hoạt cảnh báo hoặc cảnh báo quan trọng - các bộ cấu hình trên là Cảnh báo khi còn 20% dung lượng đĩa trống và Cảnh báo quan trọng khi còn lại 10% dung lượng trống.

Ta cũng nên cài đặt các luật firewall để cho phép kết nối từ server Giám sát của ta đến các client đó và loại bỏ mọi người khác:

iptables -N NRPE
iptables -I INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 5666 -j NRPE
iptables -I NRPE -s 198.211.117.129 -j ACCEPT
iptables -A NRPE -s 0/0 -j DROP
/sbin/iptables-save

Đến đây bạn có thể bắt đầu NRPE trên server khách hàng của bạn :

service nagios-nrpe-server restart

Bước 5 - Thêm cấu hình server trên server giám sát

Quay lại server Giám sát của ta , ta sẽ phải tạo file cấu hình cho từng server khách hàng của ta :

Tất cả các cấu hình có thể được lưu trữ trong /etc/nagios3/conf.d trong các file .cfg riêng lẻ (ví dụ: /etc/nagios3/conf.d/cloudads.tk.cfg )

Chỉnh sửa /etc/nagios3/conf.d/cloudads.tk.cfg và thêm các dòng sau:

define host {
    use           generic-host
    host_name        cloudads.tk
    alias          cloudads.tk
    address         198.211.117.101
    }

define service {
    use               generic-service
    host_name            cloudads.tk
    service_description       PING
    check_command          check_ping!100.0,20%!500.0,60%
    }

define service {
    use               generic-service
    host_name            cloudads.tk
    service_description       SSH
    check_command          check_ssh
    notifications_enabled      0
    }

define service {
    use               generic-service
    host_name            cloudads.tk
    service_description       Current Load
    check_command          check_load!5.0!4.0!3.0!10.0!6.0!4.0
    }

Sau khi bạn chỉnh sửa xong các file cấu hình của bạn , hãy đảm bảo khởi động lại Nagios để các thay đổi có hiệu lực:

service nagios3 restart

Bạn có thể thêm nhiều dịch vụ khác để được giám sát như mong muốn và thậm chí tạo các plugin Nagios của bạn .

Bước 6 - Theo dõi server trong Nagios

Điều hướng đến địa chỉ IP của Server giám sát của bạn http: // IP / nagios3 và nhập password đã đặt ở Bước 2.

Đến đây bạn sẽ có thể xem tất cả các server và dịch vụ.

Và bạn đã hoàn tất!

Bởi Bulat Khamitov

Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt OpenX trên Ubuntu 12.10
2013-03-29
Cách cài đặt và sử dụng phpPgAdmin trên Ubuntu 12.04
2012-10-25
Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 12.04
2012-06-05