Thứ sáu, 29/03/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt OpenX trên Ubuntu 12.10


Giới thiệu

OpenX là một server quảng cáo phổ biến được viết bằng PHP. Nó có giao diện web cho phép bạn dễ dàng quản lý các chiến dịch quảng cáo của bạn và theo dõi số liệu thống kê.

Bước 1 - Tạo domain

Có một domain là điều cần thiết. Nếu bạn muốn có một domain miễn phí, bạn có thể nhận một domain từ dot.tk.

Vì mục đích của ta , ta sẽ đăng ký một domain miễn phí, cloudads.tk và trỏ nó đến server định danh DigitalOcean:

ns1.digitalocean.com (69.55.55.74)
ns2.digitalocean.com (141.0.175.217)

Bước 2 - Tăng một server mới và cấu hình DNS

Quay một server Ubuntu 12.10 x64 với ít nhất 1GB RAM và 1 CPU Core. Khi server OpenX của bạn phát triển, tốt nhất là tách database khỏi web server và mở rộng quy mô chúng một cách riêng biệt.

Nếu bạn mới bắt đầu, một server duy nhất sẽ là đủ cho cả hai.

Ta cũng nên thêm một số bộ nhớ SWAP và đối với server của ta , ta sẽ thêm 2 GB:

dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=2097152
mkswap /swap && chown root. /swap && chmod 0600 /swap && swapon /swap
echo /swap swap swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
echo vm.swappiness = 0 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

Bây giờ, hãy chuyển đến Control panel của DigitalOcean và nhấp vào DNS (trong Labs):

Nhấp vào "Thêm domain " và chọn server bạn vừa tạo:

Bước 3 - Cài đặt Gói

apt-get install nginx mysql-server php5 php5-mysql php5-fpm php5-gd

Khi được yêu cầu nhập password root MySQL, hãy nhập giá trị của bạn , ta sẽ chọn "PassWord":

Chỉnh sửa /root/.my.cnf và thêm các dòng sau:

[client]
user=root
pass=PassWord

Bước 4 - Cài đặt database và tạo user

Đến đây bạn có thể kết nối với server MySQL và cũng có thể chạy các lệnh dòng lệnh. Ta nên tạo một database và user mới. Đảm bảo thay đổi thành giá trị PassWord của bạn :

mysqladmin create openx
mysql -Bse "create user 'openx'@'localhost' identified by 'PassWord'"
mysql -Bse "grant all privileges on \`openx\`.* to 'openx'@'localhost'"
mysqladmin flush-privileges

Bước 5 - Cấu hình Nginx và PHP5-FPM

Đặt date.timezone "America / New_York" cho trung tâm dữ liệu New York hoặc "Europe / Amsterdam" cho trung tâm dữ liệu Amsterdam:

echo "date.timezone=America/New_York" >> /etc/php5/fpm/php.ini

Chỉnh sửa cấu hình Nginx của bạn và thêm các dòng sau vào / etc / nginx / sites-available / default (sửa đổi server_name và các folder cho domain của bạn ):

server {

    root /usr/share/nginx/www/cloudads.tk;
    index index.html index.htm index.php;
    server_name cloudads.tk www.cloudads.tk;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi_params;
    }
}

Bước 6 - Cài đặt OpenX

cd /usr/share/nginx/www
mkdir cloudads.tk
wget http://download.openx.org/openx-2.8.10.tar.bz2
tar jxvf openx-2.8.10.tar.bz2
mv openx-2.8.10/* cloudads.tk/
service nginx start && service php5-fpm restart

Đảm bảo đặt quyền folder chính xác:

chmod -R a+w /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/var
chmod -R a+w /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/var/cache
chmod -R a+w /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/var/plugins
chmod -R a+w /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/var/templates_compiled
chmod -R a+w /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/plugins
chmod -R a+w /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/www/admin/plugins
chmod -R a+w /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/www/images

Điều hướng đến địa chỉ IP hoặc domain của server của bạn nếu nó đã được phổ biến. Bạn sẽ thấy Trình cài đặt OpenX:

Trong bước tiếp theo này, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký account OpenX.org:

Có vẻ như đã hết thời gian đối với ta , vì vậy ta có thể bỏ qua bước này bằng cách tạm thời tắt kết nối SSL đi và thử bất kỳ tên user / password nào

Bạn sẽ phải thêm các luật iptables sau và khởi động lại PHP5-FPM:

iptables -I OUTPUT 1 -p tcp --dport 443 -j REJECT
service php5-fpm restart

Đến đây bạn có thể bắt đầu lại bằng cách chuyển đến http://cloudads.tk nhưng khi bạn đến Bước "2. Đăng ký", chỉ cần nhập bất kỳ tên user / password nào (ví dụ: kiểm tra / thử nghiệm):

Và vì các kết nối SSL ra bên ngoài bị chặn, OpenX sẽ không thể xác minh thông tin đăng nhập của bạn và đề nghị bạn bỏ qua bước này:

Bạn có thể đăng ký OpenX Market tại http://pc.openx.com/ hoặc Control panel quản trị OpenX (Tài khoản của tôi -> Thị trường OpenX -> Bắt đầu).

Trong bước tiếp theo này, bạn sẽ nhập thông tin đăng nhập database OpenX mà ta đã cài đặt ở Bước 4.

Đến đây bạn sẽ tạo account Administrator OpenX, hãy đảm bảo chọn password có bộ ký tự lớn:

Đây là bước cuối cùng trong quá trình Cài đặt, nơi tất cả các file cấu hình được tạo:

Bước 7 - Tắt Trang tổng quan của bạn và Cho phép Kết nối SSL Đi:

sed -i 's/dashboardEnabled.*$/dashboardEnabled=0/' /usr/share/nginx/www/cloudads.tk/var/cloudads.tk.conf.php
iptables -D OUTPUT 1

Đến đây bạn có thể đăng nhập vào Control panel quản trị OpenX của bạn :

Và bạn đã hoàn tất!

Bởi Bulat Khamitov

Tags:

Các tin trước

Cách cài đặt Nagios trên Ubuntu 12.10 2013-03-29
Cách cài đặt và sử dụng phpPgAdmin trên Ubuntu 12.04 2012-10-25
Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 12.04 2012-06-05