Thứ tư, 08/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt server phát nhạc trực tuyến Ampache trên Ubuntu 18.04

Ampache là một server phát trực tuyến nhạc open-souce cho phép bạn lưu trữ và quản lý bộ sưu tập nhạc kỹ thuật số của bạn trên server của bạn . Ampache có thể truyền nhạc của bạn đến máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc TV thông minh. Điều này nghĩa là bạn không cần phải duy trì nhiều bản sao nhạc của bạn trên thiết bị bạn muốn sử dụng để nghe. Với Ampache, bạn có thể quản lý bộ sưu tập của bạn trên server bằng giao diện web của Ampache và nghe nó ở mọi nơi.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt và cấu hình web server Apache và PHP sẽ phục vụ version Ampache của bạn. Sau đó, bạn sẽ tạo một database MySQL mà Ampache sẽ sử dụng để lưu trữ tất cả thông tin hoạt động của nó. Cuối cùng, bạn sẽ tải lên bộ sưu tập nhạc của bạn để bạn có thể bắt đầu phát trực tuyến nhạc của bạn .

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn cần những thứ sau:

Bước 1 - Cài đặt Ampache

Trong bước này, bạn sẽ tải file nén Ampache ZIP về server của bạn , extract nó vào folder chính cài đặt và thực hiện một số thay đổi hệ thống file cần thiết.

Đầu tiên, đăng nhập vào server của bạn với quyền là user không phải root. Sau đó, tạo folder chính của Ampache bằng lệnh sau:

 • sudo mkdir /var/www/ampache

Tiếp theo, cài đặt tiện ích zip mà bạn cần để extract repository Ampache:

 • sudo apt install zip

Tiếp theo, download file nén ZIP của bản phát hành mới nhất. Bạn có thể tìm thấy liên kết đến bản phát hành mới nhất trên trang GitHub của Ampache . Trong các ví dụ này, version 4.1.1 được sử dụng:

 • wget https://github.com/ampache/ampache/releases/download/4.1.1/ampache-4.1.1_all.zip

Tiếp theo, extract file nén ZIP vào folder /var/www/ampache/ bằng cách sử dụng tùy chọn -d :

 • sudo unzip ampache-4.1.1_all.zip -d /var/www/ampache/

Tiếp theo, đặt danh tính user và group của các file Ampache để Apache có thể đọc, ghi và thực thi các file version Ampache:

 • sudo chown --recursive www-data:www-data /var/www/ampache/

Tùy chọn --recursive giúp chown thay đổi quyền sở hữu và danh tính group của tất cả các file và folder con trong /var/www/ampache/ thành www-data user và group của Apache.

Tiếp theo, đổi tên .htaccess có trong repository lưu trữ ZIP. .htaccess chứa thông tin bảo mật và hoạt động khác cho Apache nhưng chúng sẽ chỉ hoạt động với tên mở rộng .htaccess . Đổi tên .htaccess.dist được cung cấp thành .htaccess bằng các lệnh sau:

 • sudo mv /var/www/ampache/rest/.htaccess.dist /var/www/ampache/rest/.htaccess
 • sudo mv /var/www/ampache/play/.htaccess.dist /var/www/ampache/play/.htaccess
 • sudo mv /var/www/ampache/channel/.htaccess.dist /var/www/ampache/channel/.htaccess

Đến đây bạn sẽ tạo folder chứa các file nhạc của bạn . Vì lý do bảo mật, tốt nhất nên tạo folder này bên ngoài folder cài đặt của Ampache. Bằng cách đó, nó sẽ không thể đọc được hoặc có thể thay đổi bởi các yêu cầu web độc hại vì nó nằm bên ngoài DocumentRoot của Ampache.

Tạo folder , /data/Music , bằng lệnh sau:

 • sudo mkdir -p /data/Music

Sau đó, thay đổi chủ sở hữu và danh tính group của nó để Apache có thể đọc và ghi vào nó:

 • sudo chown www-data:www-data /data/Music

Để hoàn tất cài đặt , bạn sẽ cài đặt FFmpeg , đây là một tiện ích chuyển đổi âm thanh và video từ định dạng này sang định dạng khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để chuyển đổi file nhạc MP3 thành file nhạc OPUS . Ampache sử dụng FFmpeg để chuyển đổi âm thanh nhanh chóng từ định dạng mà nó đã được tải lên định dạng mà thiết bị nghe có thể phát. Đây là một quá trình được gọi là chuyển mã .

Điều này rất hữu ích vì không phải thiết bị nào cũng có thể phát tất cả các định dạng nhạc. Ampache có thể phát hiện những định dạng nào được hỗ trợ trên thiết bị phát và tự động cung cấp nhạc của bạn ở định dạng được hỗ trợ.

Cài đặt FFmpeg bằng lệnh sau:

 • sudo apt install ffmpeg

Đến đây bạn đã extract và chuẩn bị version Ampache của bạn cho trình cài đặt web và cài đặt tiện ích FFmpeg. Tiếp theo, bạn sẽ cấu hình Apache và PHP để phục vụ version Ampache của bạn.

Bước 2 - Cấu hình Apache và PHP

Trong phần này, bạn sẽ cấu hình Apache bằng cách tạo một file VirtualHost mới, file này sẽ cung cấp cấu hình Apache cần để phục vụ domain server Ampache của bạn. Bạn cũng sẽ cài đặt một số module PHP bổ sung để mở rộng khả năng của PHP để đáp ứng các yêu cầu của Ampache

Đầu tiên, hãy cài đặt một số module PHP bổ sung không có trong cài đặt PHP mặc định:

 • sudo apt install php-mysql php-curl php-json php-gd php7.2-xml

Các module này cung cấp các chức năng bổ sung sau:

 • php-mysql - Cho phép PHP giao tiếp với database MySQL.
 • php-curl - Cho phép PHP sử dụng trình curl để download các file , chẳng hạn như bìa album, từ server từ xa.
 • php-json - Cho phép PHP đọc và thao tác các file văn bản có định dạng JSON.
 • php-gd - Cho phép PHP thao tác và tạo file hình ảnh.
 • php7.2-xml - Cho phép PHP đọc và thao tác các file văn bản có định dạng XML.

Tiếp theo, kích hoạt một vài module Apache bằng tiện ích a2enmod :

 • sudo a2enmod rewrite expires

Các module Apache này cho phép Apache thực hiện những việc sau:

 • rewrite - Sửa đổi hoặc viết lại URL theo các luật do Ampache cung cấp.
 • expires - Đặt thời gian hết hạn bộ nhớ cache cho các đối tượng như hình ảnh để chúng được trình duyệt lưu trữ hiệu quả hơn.

Bây giờ, bạn sẽ tạo file VirtualHost cho Apache biết cách và vị trí để tải version Ampache.

Lưu ý: Nếu bạn đã tạo file VirtualHost thử nghiệm sử dụng domain Ampache của bạn khi bạn làm theo hướng dẫn “Cách cài đặt ngăn xếp Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 18.04”, bạn phải tắt nó. Sử dụng trình a2dissite để tắt nó:

 • sudo a2dissite test_virtalhost_file

Bây giờ, hãy tạo và mở file VirtualHost bằng editor của bạn tại /etc/apache2/sites-available/ampache.conf :

 • sudo nano /etc/apache2/sites-available/ampache.conf

Thêm mẫu VirtualHost sau vào file của bạn:

/etc/apache2/sites-available/ampache.conf
<VirtualHost *:80>   ServerName your_domain   DocumentRoot /var/www/ampache   <Directory /var/www/ampache/>     AllowOverride All     Require all granted   </Directory>   RewriteEngine on   CustomLog /var/log/apache2/ampache.access.log common   ErrorLog /var/log/apache2/ampache.error.log </VirtualHost> 

Bạn phải thay đổi your_domain thành domain mà bạn đã chuyển hướng đến server của bạn . Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa file này, hãy lưu và thoát khỏi editor .

Các lệnh trong file VirtualHost này là:

 • ServerName - Tên domain mà Apache sẽ sử dụng để phục vụ version Ampache của bạn.
 • DocumentRoot - Vị trí hệ thống file trên server của bạn nơi đặt version Ampache. Đây cũng chính là nơi mà bạn đã extract file nén ZIP ở Bước 1.
 • Directory - Phần này chuyển cấu hình cho Apache áp dụng cho các file và folder có trong đường dẫn.
 • RewriteEngine - Cho phép viết lại module Apache.
 • CustomLog - Tạo một file log mà Apache sẽ sử dụng để ghi lại tất cả log truy cập cho server Ampache của bạn.
 • ErrorLog - Tạo file log mà Apache sẽ sử dụng để ghi lại tất cả log lỗi do server Ampache của bạn tạo ra.

Tiếp theo, hãy kiểm tra xem file VirtualHost bạn đã tạo không có bất kỳ lỗi nào với tiện ích apachectl :

 • sudo apachectl configtest

Nếu cấu hình của bạn không có bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ thấy kết quả kết quả sau lệnh:

Output
Syntax OK

Nếu cấu hình của bạn có lỗi, kết quả sẽ in tên file và số dòng nơi gặp lỗi.

Lưu ý: Nếu bạn thấy lỗi:

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message 

Sau đó, bạn cần chỉnh sửa file cấu hình chính của Apache tại /etc/apache2/apache2.conf và thêm dòng sau:

ServerName your_domain 

Tiếp theo, kích hoạt cấu hình VirtualHost mới bằng tiện ích a2ensite :

 • sudo a2ensite ampache

Cấu hình cuối cùng là tùy chọn, nhưng được khuyến khích . Cài đặt mặc định cho tải lên file bằng PHP là không thể tải lên file lớn hơn 2MB. Các file nhạc có xu hướng lớn hơn mức này nên việc tăng kích thước này sẽ cho phép bạn sử dụng giao diện Ampache để tải lên các file lớn hơn trong bộ sưu tập nhạc của bạn .

Mở /etc/php/7.2/apache2/php.ini bằng lệnh sau:

 • sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Và thay đổi các dòng sau:

/etc/php/7.2/apache2/php.ini
. . . upload_max_filesize = 2M . . . post_max_size = 8M . . . 

Đến:

/etc/php/7.2/apache2/php.ini
. . . upload_max_filesize = 100M . . . post_max_size = 110M . . . 

Đến đây bạn sẽ có thể tải lên các file nhạc có dung lượng lên đến 100MB. Sử dụng giá trị lớn hơn nếu bạn định tải lên các file lớn hơn kích thước này. Lưu và thoát khỏi file .

Cuối cùng, reload cấu hình Apache đã cập nhật của bạn:

 • sudo systemctl reload apache2.service

Đến đây bạn đã cấu hình Apache để phân phát Ampache qua HTTP. Tiếp theo, bạn sẽ nhận được certificate TLS và cấu hình Apache để sử dụng nó để bạn có thể truy cập vào Ampache qua HTTPS một cách an toàn.

Bước 3 - Bật HTTPS

Trong bước này, bạn sẽ nhận được certificate Let's Encrypt TLS miễn phí bằng cách sử dụng trình Certbot , cho phép duyệt qua HTTPS. Certbot sẽ tạo certificate , tự động tạo cấu hình Apache cần thiết và quản lý việc tự động gia hạn certificate .

Điều này rất quan trọng vì mỗi khi bạn đăng nhập vào Ampache, bạn sẽ gửi tên user và password của bạn qua internet. Nếu bạn không sử dụng HTTPS thì password của bạn sẽ được gửi ở dạng văn bản thuần túy có thể đọc được khi truyền qua internet.

Các bản phát hành LTS của Ubuntu có xu hướng không có các gói mới nhất và điều này đúng với chương trình Certbot. Các nhà phát triển Certbot duy trì một repository Ubuntu chuyên dụng, được gọi là PPA , để user Ubuntu có thể giữ bản sao cập nhật của Certbot.

Cài đặt repository Certbot bằng lệnh sau:

 • sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

Bây giờ, hãy cài đặt tiện ích certbot :

 • sudo apt install python-certbot-apache

Tiếp theo, sử dụng certbot để nhận certificate TLS:

 • sudo certbot --apache -d your_domain

Tùy chọn --apache sử dụng plugin Apache cho phép Certbot đọc và cấu hình Apache tự động. -d your_domain chỉ định domain mà bạn muốn Certbot tạo certificate .

Khi bạn chạy lệnh certbot bạn sẽ được hỏi một loạt câu hỏi. Bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email và đồng ý với các điều khoản dịch vụ.

Nếu certbot xác nhận thành công rằng bạn kiểm soát domain của bạn , thì certbot sẽ yêu cầu bạn cấu hình cài đặt HTTPS của bạn :

Output
Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access. ------------------------------------------------------------------------------- 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration. 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration. ------------------------------------------------------------------------------- Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel):
 • No redirect : Apache sẽ phân phát Ampache qua HTTP và HTTPS.
 • Redirect : Apache sẽ tự động chuyển hướng bất kỳ kết nối HTTP nào đến HTTPS. Điều này nghĩa là server Ampache của bạn sẽ chỉ khả dụng qua HTTPS. Tùy chọn này an toàn hơn và sẽ không ảnh hưởng đến cách hoạt động của version Ampache. Đây là sự lựa chọn được khuyến khích.

Cuối cùng, hãy kiểm tra xem quá trình tự động gia hạn certificate có diễn ra thành công hay không bằng cách chạy lệnh sau:

 • sudo certbot renew --dry-run

Tùy chọn --dry-run nghĩa là certbot sẽ kiểm tra nỗ lực gia hạn mà không thực hiện bất kỳ thay đổi vĩnh viễn nào đối với server của bạn. Nếu kiểm tra thành công, kết quả sẽ bao gồm dòng sau:

Output
Congratulations, all renewals succeeded. The following certs have been renewed: /etc/letsencrypt/live/your_domain/fullchain.pem (success)

Apache và PHP hiện đã sẵn sàng để phục vụ version Ampache của bạn. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ tạo và cấu hình database của Ampache.

Bước 4 - Tạo database MySQL

Ampache sử dụng database MySQL để lưu trữ thông tin như danh sách phát, tùy chọn user , v.v. Trong bước này, bạn sẽ tạo một database và user MySQL mà Ampache sẽ sử dụng để truy cập nó.

Bạn cần chọn ba phần thông tin để hoàn thành các hướng dẫn sau để tạo database của Ampache:

 1. ampache_database : Tên của database Ampache.
 2. database_user : User MySQL mà Ampache sẽ sử dụng để truy cập database . Đây không phải là user hệ thống và chỉ có thể truy cập database .
 3. database_password : Mật khẩu của user database . Đảm bảo chọn một password an toàn.

Hãy ghi lại những chi tiết này vì bạn cần chúng sau này.

Đầu tiên, hãy mở MySQL shell tương tác bằng lệnh mysql :

 • mysql --user=root --password

--user=root mở MySQL shell với quyền là user root MySQL và --password sẽ nhắc nhập password của user root.

Lệnh sau sẽ tạo một database trống:

 • CREATE DATABASE ampache_database;

Tiếp theo, tạo user MySQL:

 • CREATE USER 'database_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'database_password';

Bây giờ, cấp cho user mới quyền truy cập đầy đủ vào database :

 • GRANT ALL PRIVILEGES ON ampache_database.* TO 'database_user'@'localhost';

Cuối cùng, hãy kiểm tra xem database mới có tồn tại hay không bằng cách chạy lệnh sau:

 • SHOW DATABASES;

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

+--------------------+ | Database      | +--------------------+ | information_schema | | ampache_database | | mysql       | | performance_schema | | sys        | +--------------------+ 5 rows in set (0.00 sec) 

Thoát khỏi MySQL shell bằng lệnh exit; .

Cuối cùng, kiểm tra database , tên user và password bằng cách cố gắng đăng nhập vào MySQL shell bằng database_user .

Nhập lệnh sau để đăng nhập vào MySQL shell với quyền user mới:

 • mysql --user=database_user --password ampache_database

Đến đây bạn đã tạo database mà Ampache sẽ sử dụng. Bạn đã hoàn tất cấu hình server của bạn và sẵn sàng hoàn tất cài đặt với trình cài đặt web.

Bước 5 - Sử dụng Trình cài đặt web

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng trình cài đặt web của Ampache để kết thúc quá trình cài đặt bằng cách cung cấp cho Ampache thông tin mà nó cần để chạy, chẳng hạn như admin-user giao diện web, chi tiết database và các cài đặt khác.

Bắt đầu cài đặt web bằng lệnh https:// your_domain vào trình duyệt của bạn.

Chọn ngôn ngữ cài đặt

Chọn ngôn ngữ giao diện của Ampache và nhấp vào nút Bắt đầu cấu hình để tiếp tục.

Yêu cầu

Trang này là nơi Ampache kiểm tra xem server có đáp ứng các yêu cầu của nó hay không. Mỗi dòng trên trang này đại diện cho một bài kiểm tra mà trình cài đặt thực hiện đảm bảo rằng, ví dụ, tất cả các module PHP được yêu cầu đều có mặt và hoạt động. Bạn sẽ thấy mọi bài kiểm tra đều có dấu kiểm màu xanh lục để cho biết rằng server của bạn đã sẵn sàng cho Ampache.

Nhấp vào nút Tiếp tục để chuyển sang trang tiếp theo.

Chèn database Ampache

Trang này tạo database của Ampache nếu nó không tồn tại và định dạng nó. Điền vào các trường như sau:

 • Tên database mong muốn : ampache_database
 • MySQL Hostname : localhost
 • Cổng MySQL (tùy chọn) : <EMPTY>
 • Tên admin-user MySQL : database_user
 • Mật khẩu quản trị MySQL : database_password
 • Tạo database : <UNCHECKED>
 • Tạo bảng (ampache.sql) : <CHECKED>
 • Tạo user database : <UNCHECKED>

Hình ảnh hiển thị biểu mẫu đã hoàn thành

Nhấp vào nút Chèn database để tiếp tục.

Tạo file cấu hình

Trang này tạo file cấu hình mà Ampache sẽ sử dụng để chạy. Điền vào các trường như sau:

 • Đường dẫn Web : <EMPTY>

 • Tên database : ampache_database

 • MySQL Hostname : localhost

 • Cổng MySQL (tùy chọn) : <EMPTY>

 • Tên user MySQL : database_user

 • Mật khẩu MySQL : database_password

Hình ảnh hiển thị biểu mẫu đã hoàn thành

 • Loại cài đặt
  Để điều này ở cài đặt mặc định.

 • Cho phép chuyển mã
  Chọn ffmpeg từ danh sách thả xuống.

 • Người chơi
  Để những thứ này ở cài đặt mặc định.

Nhấp vào nút Tạo cấu hình để tiếp tục.

Tạo account quản trị

Trang này tạo ra user giao diện web đầu tiên. User này được tạo với đầy đủ quyền quản trị, quyền và là user mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập và cấu hình Ampache lần đầu tiên.

Chọn một tên user và một password an toàn và nhập nó vào các trường Mật khẩuXác nhận Mật khẩu .

Nhấp vào nút Tạo account để tiếp tục.

Cập nhật Ampache

Trang này sẽ thực hiện bất kỳ thay đổi quản trị nào đối với database của Ampache cần thực hiện. Những thay đổi này được thực hiện trong quá trình nâng cấp version nhưng vì đây là cài đặt mới nên trình cài đặt sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Nhấp vào Cập nhật ngay! để tiếp tục.

Cập nhật Ampache

Trang này in và giải thích mọi cập nhật mà trình cài đặt đã thực hiện ở bước trước. Bạn sẽ không thấy bất kỳ cập nhật nào được liệt kê.

Nhấp vào liên kết [Quay lại trang chính] để tiếp tục đến trang đăng nhập. Nhập tên user và password bạn đã đặt để đăng nhập vào server Ampache của bạn .

Ampache chưa được cài đặt hoàn chỉnh và sẵn sàng để sử dụng. Đến đây bạn sẽ hoàn tất cài đặt bằng cách thêm nhạc của bạn để bạn có thể bắt đầu sử dụng server Ampache mới.

Bước 6 - Thêm nhạc của bạn vào Ampache

Server âm nhạc sẽ vô ích nếu không có một số bản nhạc để chơi. Trong bước này, bạn sẽ cấu hình danh mục nhạc và tải lên một số bản nhạc.“Catalog” là tên mà Ampache đặt cho một bộ sưu tập nhạc. Ampache có thể đọc nhạc từ nhiều nguồn cả trong và ngoài server nhưng trong hướng dẫn này, bạn sẽ tải lên và lưu trữ nhạc của bạn trên server trong một danh mục local , như Ampache đã đề cập đến.

Trước tiên, hãy nhấp vào liên kết thêm Danh mục trong dòng sau trên trang đầu tiên mà bạn thấy khi đăng nhập vào Ampache:

Chưa có danh mục nào được cấu hình . Để bắt đầu phát trực tuyến phương tiện của bạn, bây giờ bạn cần thêm Danh mục.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Thêm danh mục . Điền vào các trường như sau:

 • Tên danh mục: Give this catalog a short, memorable name.
 • Loại danh mục: local
 • Mẫu tên file : <EMPTY>
 • Mẫu folder : Để mặc định.
 • Thu thập nghệ thuật: <CHECKED>
 • Tạo Danh sách phát từ Tệp Danh sách phát. (m3u, m3u8, asx, pls, xspf): < ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA >
 • Đường dẫn: /data/Music

Hình ảnh hiển thị biểu mẫu danh mục thêm đã hoàn thành

Nhấp vào nút Thêm danh mục để hoàn thành trang này.

Trên trang sau đó, nhấp vào nút Tiếp tục . Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Hiển thị danh mục sẽ in các chi tiết cho danh mục bạn đã tạo. Bạn có thể thay đổi cài đặt danh mục bất kỳ lúc nào trong tương lai.

Bây giờ, hãy bật tiện ích tải lên web của Ampache bằng cách nhấp vào biểu tượng chuyển thứ ba để mở cài đặt mở rộng:

Hình ảnh hiển thị biểu tượng cài đặt thứ ba

Cuộn xuống phần Cấu hình server và nhấp vào liên kết Hệ thống để mở trang cài đặt hệ thống.

Tìm dòng Cho phép user tải lên và chọn Bật từ menu thả xuống trong cột Giá trị.

Bạn cũng có thể chọn cấp độ user có thể tải lên các file nhạc. Mức mặc định là Trình quản lý danh mục , điều này cho phép Trình quản lý danh mục và tất cả user có quyền lớn hơn tải nhạc lên. Trong trường hợp này, đó là administrator .

Bạn cũng cần đặt danh mục mà nhạc sẽ được thêm vào. Đặt điều này bằng cách sử dụng dòng Danh mục đích . Chọn danh mục bạn đã tạo trong menu thả xuống Giá trị .

Hình ảnh hiển thị các dòng danh mục cho phép tải lên và đích

Nhấp vào nút Tùy chọn Cập nhật ở cuối trang để hoàn tất cấu hình. Đến đây bạn đã sẵn sàng để tải lên một số bản nhạc.

Đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt đầu tiên:

Biểu tượng hiển thị biểu tượng cài đặt đầu tiên

Sau đó nhấp vào liên kết Tải lên trong phần Nhạc .

Hình ảnh hiển thị liên kết tải lên

Trên trang Tải lên , nhấp vào nút Duyệt qua và tìm các file nhạc trên máy tính của bạn và tải chúng lên.

Nếu bạn để trống nhãn Nghệ sĩAlbum thì Ampache sẽ đọc thẻ ID3 của file nhạc để tự động khám phá nghệ sĩ và album. Sau khi bạn đã tải lên một số bản nhạc, bây giờ bạn có thể tìm thấy nó bằng cách nhấp vào liên kết Bài hát , Album hoặc Nghệ sĩ trong phần Nhạc trong bảng chuyển bên trái.

Server âm nhạc Ampache của bạn hiện đã sẵn sàng để bắt đầu phát trực tuyến nhạc của bạn.

Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã cài đặt và cấu hình server phát trực tuyến nhạc Ampache và tải lên một số bản nhạc của bạn . Như vậy, bạn có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi trên bất kỳ thiết bị nào của bạn .Tài liệu của Ampache sẽ giúp bạn sử dụng và mở rộng server phát trực tuyến của bạn . Các ứng dụng Android này và ứng dụng iOS này sẽ truyền nhạc đến điện thoại của bạn. Ampache sắp xếp nhạc của bạn trên server bằng cách sử dụng các thẻ ID3 trong các file nhạc. Chương trình MusicMrainz sẽ giúp bạn quản lý các thẻ ID3 của các file nhạc của bạn.


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8
2020-04-07
Cách cài đặt Linux, Nginx, MariaDB, PHP ( LEMP) trên Debian 10
2020-03-30
Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8
2020-02-24
Thiết lập server ban đầu với CentOS 8
2020-02-06
Cách thiết lập Nền tảng Cloud IDE server mã trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-01-02
Cách thiết lập server lưu trữ đối tượng bằng Minio trên Ubuntu 18.04
2019-12-13
Cách xây dựng server GraphQL trong Node.js bằng GraphQL-yoga và MongoDB
2019-12-12
Cách thiết lập server GraphQL trong Node.js với server Apollo và Sequelize
2019-12-12
Cách sử dụng Ansible để tự động thiết lập server ban đầu trên Ubuntu 18.04
2019-11-27
Cách sử dụng Ansible để tự động thiết lập server ban đầu trên Ubuntu 18.04
2019-11-27