Thứ hai, 18/03/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt PowerDNS trên CentOS 6.3 x64


Bước 1 - Cài đặt Gói và Kho lưu trữ REMI và EPEL

rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
yum -y install php php-mcrypt php-pdo php-mysql pdns pdns-backend-mysql mysql-server httpd

Bước 2 - Tạo database và tên user

service mysqld start
service httpd start
mysqladmin create powerdns

Đảm bảo chọn password của bạn bên dưới:

mysql -Bse "create user 'powerdns'@'localhost' identified by 'password'"
mysql -Bse "grant all privileges on powerdns.* to 'powerdns'@'localhost'"

Bước 3 - Tạo database và bảng PowerDNS:

Khởi động console mysql bằng "mysql"

mysql> use powerdns;
CREATE TABLE domains (
id INT auto_increment,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
master VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
last_check INT DEFAULT NULL,
type VARCHAR(6) NOT NULL,
notified_serial INT DEFAULT NULL,
account VARCHAR(40) DEFAULT NULL,
primary key (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX name_index ON domains(name);

CREATE TABLE records (
id INT auto_increment,
domain_id INT DEFAULT NULL,
name VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
type VARCHAR(6) DEFAULT NULL,
content VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
ttl INT DEFAULT NULL,
prio INT DEFAULT NULL,
change_date INT DEFAULT NULL,
primary key(id)
);

CREATE INDEX rec_name_index ON records(name);
CREATE INDEX nametype_index ON records(name,type);
CREATE INDEX domain_id ON records(domain_id);

CREATE TABLE supermasters (
ip VARCHAR(25) NOT NULL,
nameserver VARCHAR(255) NOT NULL,
account VARCHAR(40) DEFAULT NULL
);

Thoát khỏi console mysql bằng lệnh "exit":

mysql> exit

Bước 4 - Cài đặt PowerAdmin

Đăng nhập với quyền root và chạy:

cd /root 
wget https://github.com/downloads/poweradmin/poweradmin/poweradmin-2.1.6.tgz
tar xvfz poweradmin-2.1.6.tgz
cd poweradmin-2.1.6/inc
mv config-me.inc.php config.inc.php

Chỉnh sửa config.inc.php và đảm bảo thay đổi password bạn đã chỉ định trong Bước 2:

nano config.inc.php

Sửa đổi db_pass và session_key thành các giá trị của bạn :

$db_host        = 'localhost';
$db_port        = '3306';
$db_user        = 'powerdns';
$db_pass        = 'password';
$db_name        = 'powerdns';
$db_type        = 'mysql';
$session_key      = 'session_key';

Di chuyển folder PowerAdmin sang DocumentRoot của Apache. Ta có thể sử dụng địa chỉ IP của server này để quản lý cài đặt DNS của bạn

mv /root/poweradmin-2.1.6/* /var/www/html/
service httpd restart

Chỉnh sửa /etc/pdns/pdns.conf và thêm các dòng sau, đảm bảo sửa đổi gmysql-password thành password MySQL mà bạn đã chọn ở Bước 2:

launch=gmysql
gmysql-host=localhost
gmysql-user=powerdns
gmysql-password=password
gmysql-dbname=powerdns

Khởi động lại daemon Power DNS:

service pdns restart

Bước 5 - Tạo account PowerAdmin

Tiến hành cài đặt PowerAdmin từ web server . Điều hướng đến folder IP / install của server của bạn (trong trường hợp của ta là http://198.211.110.153/install/).

Tạo account quản trị Poweradmin:

Bước tiếp theo là tùy chọn:

Kết thúc quá trình cài đặt và sau khi bạn đến Bước 7, hãy xóa folder / var / www / html / install:

rm -rf /var/www/html/install

Bây giờ, bạn có thể chuyển đến IP server của bạn (http://198.211.110.153/ trong trường hợp của ta ) và đăng nhập với quyền administrator bằng password bạn đã chỉ định ở Bước 5.

Đến đây bạn có thể tạo bản ghi vùng DNS của riêng mình:

Bạn có thể xác minh server PowerDNS mới của bạn đang hoạt động bằng cách chạy đào trên nó:

dig @198.211.110.153 domain.com

;; ANSWER SECTION:
domain.com.       86400  IN   A    127.0.0.1

Và bạn đã hoàn tất!

Bởi Bulat Khamitov

Tags:

Các tin trước

Cách cài đặt iRedMail trên CentOS 6.5 x64 2013-03-18
Cách cài đặt VirtualBox trên CentOS 6.3 x64 2013-03-17
Cách thiết lập NFS Mount trên CentOS 6 2012-09-18
Cách thêm swap trên CentOS 6 2012-08-17
Cách cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 6 với RVM 2012-07-02
Cách cài đặt Wordpress trên Centos 6 2012-06-28
Cách thiết lập vsftpd trên CentOS 6 2012-06-19
Cách thiết lập vsftpd trên CentOS 6 2012-06-19
Cách cài đặt DenyHosts trên CentOS 6 2012-06-15
Cách bảo vệ SSH bằng fail2ban trên CentOS 6 2012-06-14