Thứ năm, 04/04/2013 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Squid Proxy trên CentOS 6


Bước 1 - Quay server CentOS 6.3 x64

Bước 2 - Cài đặt Squid

yum -y install squid
chkconfig squid on

Bước 3 - Cài đặt giới hạn quyền truy cập

Vì proxy Squid này sẽ cho phép bất kỳ ai sử dụng nó tạo kết nối từ địa chỉ IP của server của bạn, bạn cần hạn chế quyền truy cập vào nó.

Bạn có thể đăng ký một IP động miễn phí từ các dịch vụ như noip.com

Nếu bạn muốn sử dụng proxy Squid này từ điện thoại của bạn , bạn sẽ phải cài đặt một ứng dụng client cập nhật DNS động.

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như Dynamic DNS Client cho Android hoặc FreeDynPro cho iOS .

Sau khi có tên server IP động, bạn có thể cập nhật nó từ bộ định tuyến ở nhà, thiết bị di động hoặc lệnh gọi API.

Tên server này phải được thêm vào /etc/squid/squid.conf . Chỉnh sửa file và thêm tên server của bạn (nyproxy1.no-ip.org trong trường hợp của ta ):

acl localnet src nyproxy1.no-ip.org

Cài đặt crontab reload Squid mỗi giờ, trong trường hợp địa chỉ IP của bạn thay đổi:

echo 0 */1 * * * service squid reload >> /var/spool/cron/root

Bước 4 - Cấu hình Squid Proxy

Theo mặc định, Squid lắng nghe trên cổng 3128. Nếu bạn muốn sử dụng một cổng khác, hãy sửa đổi /etc/squid/squid.conf

http_port 3128

Nếu bạn muốn duyệt qua proxy Squid này và không phát hiện thấy nó là proxy, hãy cài đặt cài đặt ẩn danh bằng cách thêm các dòng này vào /etc/squid/squid.conf :

via off
forwarded_for off

request_header_access Allow allow all 
request_header_access Authorization allow all 
request_header_access WWW-Authenticate allow all 
request_header_access Proxy-Authorization allow all 
request_header_access Proxy-Authenticate allow all 
request_header_access Cache-Control allow all 
request_header_access Content-Encoding allow all 
request_header_access Content-Length allow all 
request_header_access Content-Type allow all 
request_header_access Date allow all 
request_header_access Expires allow all 
request_header_access Host allow all 
request_header_access If-Modified-Since allow all 
request_header_access Last-Modified allow all 
request_header_access Location allow all 
request_header_access Pragma allow all 
request_header_access Accept allow all 
request_header_access Accept-Charset allow all 
request_header_access Accept-Encoding allow all 
request_header_access Accept-Language allow all 
request_header_access Content-Language allow all 
request_header_access Mime-Version allow all 
request_header_access Retry-After allow all 
request_header_access Title allow all 
request_header_access Connection allow all 
request_header_access Proxy-Connection allow all 
request_header_access User-Agent allow all 
request_header_access Cookie allow all 
request_header_access All deny all

Bước 5 - Khởi động dịch vụ proxy Squid

service squid start

Bước 6 - Sửa đổi cài đặt proxy của trình duyệt của bạn

Thêm địa chỉ IP và cổng của server của bạn vào cài đặt proxy của trình duyệt.

Bước 7 - Xác minh proxy Squid hoạt động

Điều hướng đến whatismyip.com

Và bạn đã hoàn tất!

Bởi Bulat Khamitov

Tags:

Các tin trước

Cách cài đặt Nagios trên CentOS 6 2013-03-29
Cách cài đặt OpenX trên CentOS 6 2013-03-29
Cách cài đặt PowerDNS trên CentOS 6.3 x64 2013-03-18
Cách cài đặt iRedMail trên CentOS 6.5 x64 2013-03-18
Cách cài đặt VirtualBox trên CentOS 6.3 x64 2013-03-17
Cách thiết lập NFS Mount trên CentOS 6 2012-09-18
Cách thêm swap trên CentOS 6 2012-08-17
Cách cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 6 với RVM 2012-07-02
Cách cài đặt Wordpress trên Centos 6 2012-06-28
Cách thiết lập vsftpd trên CentOS 6 2012-06-19